Avgiftsatser 2016

Avgiftssatser for 2016

Leksvik Vassverk SA, 7120 Leksvik

Avgiftssatser/andelsinnskudd for 2016

Vedtatt i styremøte 16.12.2015. Sak 18/15.

 

Alle som mottar vann fra Leksvik Vassverk SA, må være medlemmer.

Andelsinnskudd skal være innbetalt før tilknytning til vassverkets ledningsnett kan skje.

Det betales ikke andel for garasje eller uthus på boligeiendommer.

For andre bygg enn driftsbygning i landbruket, bolig og fritidsbolig, legges bruksareal NS 3940 til grunn for andelsinnskudd.

Ved utvidelse på mer enn 30 m2, skal det betales utvidet andel.

 

Satser for andelsinnskudd

Satser 2016

Satser for andelsinnskudd    
Bolig, enebolig og leilghetsbygg, første leilighet Kr 39.785,00
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet Kr 12.200,00
Fritidsbolig og hytter Kr 39.785,00
Gårdsbruk med inntil 1 leilighet og driftsbygning i drift Kr 51.985,00
Eiendommer i utbyggingsområder, hvor utbygger har bekostet permanente VA-anlegg.
Bolig, enebolig og leilighetsbygg, første leilighet Kr 20.265,00
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet Kr 12.200,00
Fritidsbolig og hytter Kr 20.265,00
Årsavgift eks. mva. fra 01.01.2016
Bolig, enebolig og leilighetsbygg, første leilighet Kr 2.664,00
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet Kr 1.998,00
Driftsbygning i landbruket Kr 3.066,00
Fritidsbolig og hytter Kr 1.998,00
Eiendommer hvor vannet er avstengt Kr 798,00

 

Avgiftssatser for 2016 for industri, off.bygg m.m

Andelsinnskudd for større bygg og sprinkleranlegg.

For eiendommer i utbyggingsområder hvor utbygger har bekostet opparbeidelse av permanente VA-anlegg.

Fremføring av sprinklervatn bekostes av utbygger. Tilkoplingspunkt angis av vassverket.

 

Satser 2016

Sprinkleranlegg som krever større kapasitet enn 32mm PE-ledning Kr 77.970,00
Næringsbygg, servicebygg m.m under 200 m2 og inntil 1 leilighet Kr 41.535,00
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet Kr 12.200,00
Større bygg over 200 m2 inntil 400 m2. Pr. m2 over 200 m2. Kr      108,00
For overskytende areal inntil 1000 m2 Kr        66,00
Pr. m2 over 1000 m2 Kr        32,00

 

Årsavgift eks. mva, når areal legges til grunn.

For næring, service, forretning, kontor og offentlige bygg skal årsavgiften fastsettes etter brutto gulvflate etter følgende skala;

Sykehus, pleiehjem m.m. M3 pr. m2 2
Skoler M3 pr. m2 1,5
Hotell, pensjonater m.m M3 pr. m2 1,5
Tørr industri M3 pr. m2 1