Avgiftssatser

Avgiftssatser/andelsinnskudd for 2024  
Vedtatt i styremøte 09.11.2023. Sak 13/23.  
   
Alle som mottar vann fra Leksvik Vassverk SA, må være medlemmer.  
Andelsinnskudd skal være innbetalt før tilknytning til vassverkets ledningsnett kan skje.  
Det betales ikke andel for garasje eller uthus på boligeiendommer.  
For andre bygg enn driftsbygning i landbruket, bolig og fritidsbolig, legges bruksareal  
NS 3940 til grunn for andelsinnskudd.  
Ved utvidelse på mer enn 30 m2, skal det betales utvidet andel.  
   
Andelsinnskudd:
Satser andelsinnskudd, for eiendommer utenfor utbyggingsområder:  
Bolig, enebolig og leilghetsbygg, første leilighet kr 39 785
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet kr 12 200
Fritidsbolig og hytter kr 39 785
Gårdsbruk med inntil 1 leilighet og driftsbygning i drift kr 51 985
Tillegg for flere driftsbygninger; pr driftsbygning kr 12 200
Vannpost for beitedyr kr 12 200
Satser andelsinnskudd, for eiendommer i utbyggingsområder hvor utbygger har bekostet permanente VA-anlegg.  
Bolig, enebolig og leilighetsbygg, første leilighet kr 20 265
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet kr 12 200
Fritidsbolig og hytter kr 20 265
Vannpost for beitedyr Kr 12 200
Andelsinnskudd for næringsbygg/servicebygg mm. og sprinkleranlegg.  
For eiendommer i utbyggingsområder hvor utbygger har bekostet opparbeidelse av permanente VA-anlegg.  
Fremføring av sprinklervatn bekostes av utbygger.  Tilkoplingspunkt angis av vassverket  
   
Sprinkleranlegg som krever større kapasitet enn 32mm PE-ledning kr 77 970
Næringsbygg, servicebygg m.m under 200 m2 og inntil 1 leilighet kr 41 535
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet kr 12 200
Større bygg over 200 m2 inntil 400 m2. Pr. m2 over 200 m2. kr 108
For overskytende areal inntil 1000 m2 kr 66
Pr. m2 over 1000 m2 kr 32
   
   
Årsavgift eks.mva. for 2024
   
Bolig, enebolig og leilighetsbygg, første leilighet

kr 3438

Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet kr 2579
Driftsbygning i landbruket kr 3958
Fritidsbolig og hytter kr 2579
Eiendommer hvor vannet er avstengt kr 1031
Det gis ikke anledning til å betale etter målt forbruk for overnevnte bygninger/eiendommer.  
   
Priser for Industri og off.bygg mm. pr. m3 avhengig av forbruk. (vannmåler innstallert)  
Minstesats kr 3438
For forbruk inntil 2000 m3. kr 14,10
Forbruk mellom 2000 m3 og 5000 m3. kr 10,70
Forbruk mellom 5000 m3 og 10000 m3. kr 7,10
Forbruk mellom 10000 m3 og 15000 m3. kr 3,80
Forbruk mellom 15000 m3 og 20000 m3 kr 2,80
Forbruk over 20000 m3. kr 2,70
Ved forbruk over 2000 m3 faktureres 80 % av forrige års avgift i juni og endelig oppgjør etter måleravlesning 31.12.  
   
Årsavgift når areal legges til grunn (ikke innstallert vannmåler)  
For næring, service, forretning, kontor og offentlige bygg skal årsavgiften fastsettes etter brutto gulvflate etter følgende skala;  
Sykehus, pleiehjem m.m. 2 M3 pr. m2
Skoler 1,5 M3 pr. m2
Hotell, pensjonater m.m 1,5 M3 pr. m2
Tørr industri 1 M3 pr. m2