Leveringsbetingelser

LEVERINGSBETINGELSER – LEKSVIK VASSVERK SA
Revidert 09.07.2015

Last ned PDF: Leveringsbetingelser Leksvik Vassverk SA 2015

Innhold

  1. FORUTSETNINGER FOR LEVERING AV VANN
  2. SØKNAD OM MEDLEMSKAP
  3. ANDELSINNSKUDD
  4. INNDELING ANDELSINNSKUDD
  5. ÅRSAVGIFTER
  6. MISLIGHOLD
  7. LEDNINGSNETT
  8. INNSKREKNINGER OG LEVERINGSHINDRINGER

FORUTSETNINGER FOR LEVERING AV VANN

Det fortsettes at alle abonnenter forplikter seg til å følge Leksvik Vassverk SA gjeldende vedtekter og standard abonnementsvilkår for å kunne motta vann. Vedtekter er tilgjengelig på Leksvik Vassverk SA sin hjemmeside: Vedtekter for Leksvik Vassverk SA

SØKNAD OM MEDLEMSKAP

For å kunne bli andelseier forutsettes det skriftlig søknad om medlemskap. Søknadskjema er tilgjengelig på Leksvik Vassverk SA sin hjemmeside: Søknad om medlemskap

Administrasjon i Leksvik Vassverk SA innvilger eller avslår søknad om medlemskap. Dersom det er grunnlag for avslag på søknad om medlemskap bringes dette inn som en sak for styret i vassverket. Avslag kan f.eks. skyldes at eiendommen er utenfor vassverkets leveringsområde. Styret for Leksvik Vassverk kan også innvilge søknader med spesielle merknader som ikke er nevnt i disse leveringsbetingelser, men som likevel allmennrettslig vil gjelde som en avtale mellom andelseier og vassverket.

Abonnenten godtar ved tilknytning til Leksvik Vassverk`s nett at eventuelle eksisterende vannledninger på abonnentens grunn har rett til a bli liggende, uavhengig av om denne rett er tinglyst eller ikke, og uavhengig av abonnentens kunnskap om ledningen på overtakelsestidspunktet for eiendommen.

ANDELSINNSKUDD

Andelsinnskudd fastsettes av styret og med årlig regulering av satsene. Gjeldene satser er tilgjengelig på Leksvik Vassverk SA sin hjemmeside: Avgiftssatser
Før tilknytting til vassverkets ledningsnett kan utføres, skal andelsinnskuddet være innbetalt i sin helhet.

INNDELING ANDELSINNSKUDD

Inndeling for boliger, boligsameie, utleieboliger og gårdsbruk

– Bolig og leilighetsbygg, første leilighet.
– Fritidsbolig første leilighet.
– Gårdsbruk med våningshus med en boenhet og driftsbygning i drift.
– For alle kategorier er det tillegg for flere boenheter/driftsbygning, pr enhet.

Inndeling for utbyggingsområder hvor utbygger har betalt for opparbeidelse av permanente tekniske VA- anlegg

– Bolig og leilighetsbygg, første leilighet.
– Fritidsbolig første leilighet.
– For alle kategorier er det tillegg for flere boenheter, pr boenhet.

Inndeling næringsareal

– Næringsbygg, servicebygg m. m, under 200m2 og inntil 1 leilighet.
– Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet.
– Større bygg over 200 m2 inntil 400m2.
– For areal utover 400 m2, inntil 1000 m2.
– For areal utover 1000 m2.
– Sprinkleranlegg som krever større kapasitet enn 32mm PE-ledning, Leksvik Vassverk SA stiller seg fritt i å vurdere om laget kan tilby vann til sprinkling ut fra gjeldene kapasitet.

ÅRSAVGIFTER

Fakturering
Fakturering midt i året etter gjeldende satser. Ved forsinket betaling av vannavgift beregnes forsinkelsesrente iht lov om renter ved forsinket betaling (morarenter) av 15. desember 1976 nr. 100.

Satser
Gjeldene satser ligger tilgjengelig på Vassverkets sin hjemmeside under: Avgiftsatser

Beregningsgrunnlag for vannpriser
Grunnlag for enhver tid gjeldene priser: Dekning av Vassverkets driftsomkostninger, amortisasjon av anlegget, avbetaling på lån etc.
Inndeling for boliger, boligsameie, utleieboliger og gårdsbruk.

– Boligforma l, første leilighet
– Driftsbygning landbruk, i drift.
– Tilleggs leiligheter, 25 % reduksjon i forhold til sats på bolig/første leilighet.
– Fritidsbolig, 25 % reduksjon i forhold til boligsats.
– Eiendommer hvor vatnet er avstengt, 70 % reduksjon i forhold til boligsats.

Det blir fakturert avgift for tilleggsleilighet som er i bruk uavhengig av leilighetenes standard, størrelse eller eventuelle leieforhold.

Nye enheter avgiftsberegnes fra måneden etter at det foreligger ferdiggodkjenning, eller er tatt i bruk. Endring i avgiftsnivå i forbindelse med endret bruk av eiendom skal varsles skriftlig, og det er andelseiers plikt å varsle om bruksendring.

Eiendommer som ikke er i bruk
Eiendommer hvor vatnet er avstengt, må betale avgift for å opprettholde sitt medlemskap i vassverket. Eventuell frakopling/tilkopling skal utføres av vannverket og kostnadene blir belastet medlem i hvert enkelt tilfelle.

Årsavgift nærings og servicebygg

Priser pr. m3, avhengig av forbruk og med installert vannmåler.

– Minstesats. Forbruk inntil 250 m3. Satsen er samme som for bolig.
– Forbruk inntil 2000 m3. Fast sats pr m3.
– Forbruk mellom 2001 til 5000 m3. Fast sats pr m3, – 25 % reduksjon.
– Forbruk mellom 5001 til 10000 m3. Fast sats pr m3, – 50 % reduksjon.
– Forbruk mellom 10001 til 15000 m3. Fast sats pr m3, – 75 % reduksjon.
– Forbruk utover 15000 m3. Fast sats pr m3, – 80 % reduksjon.

Ved forbruk inntil 2000 m3 legges forrige års målt forbruk til grunn ved fakturering i juni.
Ved forbruk utover 2000 m3, faktureres 80 % av forrige års forbruk i juni. Sluttoppgjør oppgjør etter måleravlesning 31.12.

Når areal legges til grunn for beregning av årsavgift.
For næring, service, forretning, kontor og offentlige bygg der det ikke er installert godkjent vannmåler, skal årsavgiften fastsettes etter brutto gulvflate.

– Sykehus, pleiehjem m.m. 2,0 m3 pr. m2. Sats pr. m3, som for ma lt forbruk inntil 2000 m3.
– Skoler 1,5 m3 pr. m2. Sats pr. m3, som for ma lt forbruk inntil 2000 m3.
– Hoteller, pensjonater m.m. 1,5 m3 pr. m2. Sats pr. m3, som for ma lt forbruk inntil 2000 m3.
– Tørr industri. 1,0 m3 pr. m2. Sats pr. m3, som for ma lt forbruk inntil 2000 m3.

MISLIGHOLD

Årsavgift
Sammen med andregangs purring, vil det sendes ut varsel om vannstenging. I varslet skal det spesifiseres at abonnement må betale utestående innen angitt frist for å unngå stenging av vannet.
Ved stenging må følgende være innfridd før vanntilførsel åpnes.

– Utestående og purregebyr/rentekostnader i sin helhet.
– Utgifter i forbindelse med åpning og stenging tilfaller abonnement.
– Gebyr fastsatt av styret før vanntilførsel igjen blir åpnet.

Avstengingstiden gir ikke fradrag for årsavgift. Forøvrig skjer inkasso i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 2 (inkassoloven).

Forsyning av vann til andre brukere.
Ingen andelseier må forsyne eier eller bruker av annens eiendom med vann uten godkjennelse. Urettmessig tilknytting til vassverkets ledningsnett medfører erstatningsansvar og straffeansvar.

Grunneiers/festers varslingsplikt
Grunneier/fester har plikt til å underrette vassverket på forhånd når det skal foretas graving, oppfylling eller annen endring av terrenget. Herunder sprengning, veibygging og andre arbeider som kan skade eller ha betydning for vassverkets ledningsnett. Underretning må skje sa tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes.
Unnlatt varsling til vassverket eller for sen varsling, vil normalt betraktes som uaktsomhet.
Vannverket kan kreve erstatning for skade en grunneier forårsaker på vassverkets eiendom ved forsett eller uaktsomhet.

LEDNINGSNETT

Ansvarsforhold på ledningsnett

Vassverket bekoster vannledning fram til tomtegrense for bolig eller tunet på gårdsbruk.

Vassverkets ledningsnett er hovedledninger og fordelings-ledninger som eies og drives av Leksvik Vassverk SA. Andre ledninger regnes som stikkledninger, og bekostes og vedlikeholdes av vedkommende andelseier.

Stikkledninger skal tilkoples ledningsnett i koblingskum med avstengingsmulighet med stoppekran. Stoppekran hos andelseier er vassverkets eiendom, dersom vassverket ikke har avstengingsmulighet utenfor eiendommen Andelseier har ansvar for ledningsnett fra egen tomtgrense, på gårdsbruk brukes tunet som avgrensning. Andelseier er ansvarlig for at tekniske bestemmelser og plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, overholdes i hele anleggets levetid.

Vannledninger skal ikke overbygges. Ny bebyggelse inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at den ikke er til ulempe for drift og vedlikehold av vannledninger. All bebyggelse skal ha en minimum avstand til vannledninger på minst 4 meter.

Endringer på ledningsnett
Dersom endringer av andelseiers anlegg krever fornyelse eller ringforsterking av ledninger eller ledningsdeler, eller bygging av nye ledninger/ledningsdeler, kan vassverket kreve særskilt andelsinnskudd. Dette gjelder dersom investeringen i ledningsnettet ikke dekkes gjennom andelsinnbetalingen og vannavgiften. Det kreves alltid søknad til Leksvik Vassverk ved installasjon av sprinkleranlegg mot brann, snøkanoner og lignende. Vassverket står fritt i å avslå slike søknader, dersom det medfører vesentlig endring i vannforbruk.
Hvis det som følge av offentlige påbud eller etter grunneiers behov er nødvendig, kan det kreves flytting, forandring eller fjerning av stikkledning. Tilsvarende kan bare unntaksvis kreves for hovedledninger og fordelings-ledninger. Vannverket utfører normalt arbeidet med flytting, forandring eller fjerning av ledninger for rekvirentens regning.

Vedlikehold av ledningsnett
Vassverket legger og vedlikeholder sine hoved-og fordelings-ledninger. Stikkledninger må kunden selv bekoste. Ledningstraseer, lednings-dimensjoner, materiell og legging skal godkjennes av vannverket. Reparasjoner og vedlikehold av stikkledninger til den enkelte andelseier (inkl.stoppekran) på hviler denne. Leksvik Vassverk kan etter forutgående varsel få arbeidet utført for andelseiers regning, dersom slikt pålegg ikke etterkommes. Arbeid som ikke kan utsettes, kan Leksvik Vassverk få utført uten forutgående varsel. Arbeid med kundens tilknytninger, samt stikkledninger med tilhørende innretninger, tillates bare utført av autorisert (rørlegger).

Vannmåler
Andelseiere som har vannmåler installert plikter å foreta jevnlig jevnlig inspeksjon av måler med henblikk på lekkasje eller unormal gange. Vannmåler må ikke bygges inn eller tildekkes. Ved feil/lekkasje skal Vassverket varsles umiddelbart.

Vannkvalitet og trykk
For vannkvalitet gjelder enhver tids gjeldende drikkevannsforskrift som minimumskrav. Leksvik Vassverk kan med mattilsynets godkjenning, avvike fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet for en avgrenset periode. Leksvik Vassverk skal informere andelseiere om slike avvik fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet.

Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på vassverkets vannledning. Dersom vanntrykket inne i bygning hos andelseier ikke er tilfredsstillende, og dette ikke skyldes manglende trykk på vassverkets ledningsnett, må andelseier eventuellt selv bekoste og installere trykkforsterking. Vassverket kan kreve installering av reduksjons-ventil på vanninstallasjon, dersom vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar. Leksvik Vassverk plikter å varsle andelseier ved vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet.

Ekstraordinære vannuttak
Ved unormalt store eller støtvise vannuttak må dette varsles til vassverket på forhånd. Unnlatende varsling fører til at vassverkets ansatte må foreta lekkasje-søk på ledningsnett og kostnader med dette vil bli belastet andelseier.

Tilgang til brannuttak
Ingen andre enn brannvesenets ansatte har tilgang til brannuttak i kummer.
Besiktigelse og kontroll
Leksvik Vassverk`s ansatte har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til å besiktige/kontrollere private vannanlegg hos andelseier, dersom det er mistanke om feil eller mangler på anlegget hos andelseier, eller det er mistanke om at andelseier forsyner tredjepart. Dette gjelder ogsa kontroll av vannforbruket hos andelseiere som har vannma ler.

INNSKREKNINGER OG LEVERINGSHINDRINGER

Regulering av forbruk
Sløsing med vann må ikke finne sted. Skulle det vise seg nødvendig, kan vassverkets ansatte beslutte innskrenkning eller regulering av vannforbruk til spesielle øyemed, f.eks. hagevanning mv. Ved brann er andelseier forpliktet til å stenge vannuttak som ikke brukes i brannslukningsarbeidet.

Frakobling
Vassverket kan frakoble et anlegg uten nærmere varsel dersom anlegget kan volde skade eller det behøver umiddelbar utbedring for a hindre vanntap mv.
Vassverket kan frakoble et anlegg etter nærmere varsel dersom frakopling er nødvendig av hensyn til ettersyn, vedlikehold eller utvidelser av kundens anlegg og anleggsdeler. Vassverket skal sa langt det er mulig varsle andelseier om frakoplingen. I den utstrekning det er mulig, bør frakoplingen legges til de tider som er minst sjenerende for andelseier. Varsel om frakopling medfører ingen plikt for vannverket til å koble fra anlegget i hele eller deler av det varslede tidsrom.

Leveringshindringer – force majeure
Vassverket er fri for ethvert ansvar for skade og tap ved avbrytelse eller innskrenkninger eller mangler ved levering som følge av streik, lockout, på lagt rasjonering fra myndighetene og andre forhold som ligger utenfor vassverkets kontroll og som vassverket ikke med rimelige midler kan forhindre.

Indirekte skader og tap (følgeskader)
Vassverket er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte skader og tap som på føres andelseiere. Som indirekte skade og tap (følgeskader) regnes: -tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), -tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, -tap som andelseiers kunder har lidt, -tap som følge av skade på annet enn kunde/andelseiers anlegg, apparater eller gjenstander som har nær og direkte sammenheng med anlegget eller apparatenes forutsatte bruk. -tap eller skade som skyldes; varslet spyling av ledningsnettet, reparasjonsarbeider i forbindelse med rør-brudd eller trykkvariasjoner/ missfarging av vann pga. bruk av vann til brannslukking mv.

Det samme gjelder manglende vann til brannslokking/sprinkling og frostskader.

Endring av leveringsbetingelser
Styret foretar nødvendige endringer ved behov. Leveringsbetingelser ligger elektronisk tilgjengelig på vassverkets hjemmeside.

Tvister
Saksgang etter allmenprosessen.

Opplysningsplikt
Leveringsbetingelser blir lagt ut på Leksvik vassverks hjemmeside og andelseier plikter å gjøre seg kjent med lagets leveringsbetingelser.