Vedtekter

VEDTEKTER for Leksvik Vassverk SA

Lov av 29. juni 2001 nr. 81 om samvirkeforetak er lagt til grunn i forbindelse med endringer av vedtekter, godkjent av årsmøtet 04.04.2022.

Last ned Vedtekter 04.04.2022

§1 Foretaket

Leksvik Vassverk SA, er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Leksvik Vassverk SA har forretningsadresse; Myraveien 108, 7120 Leksvik, i Indre Fosen kommune.

§2 Formål

Leksvik Vassverk SA har til formål å skaffe vann av drikkevannskvalitet til lagets medlemmer så langt det er teknisk mulig og innenfor akseptable økonomiske rammer.

§3 Andelseiere
Tegning av medlemskap skjer til selskapets administrasjon på blankett godkjent av styret. Leksvik Vassverk SA tegner medlemmer som er bosatt, driver forretningsvirksomhet eller har eiendom i vassverkets leveringsområde.
Når andelsinnskudd er fullt betalt, innføres andelseier i medlemsregister. Vassverket har rett til å kreve identifikasjon av kunde, med opplysninger om fullstendig navn, fødselsdato/foretaksnr., bosteds/næringsadresse m.v.
Det tilligger styret å godkjenne medlemskapet med endelig virkning .
Medlemskapet er knyttet til eieren av den faste eiendommen som tilknyttes Leksvik Vassverks ledningsnett.
Så lenge Leksvik Vassverk SA leverer vann til eiendommen, er medlemskapet i andelslaget bundet. Medlemskapet kan ikke pantstilles.
Medlem kan si opp medlemskapet, men har ikke krav på å få tilbakebetalt andelsinnskudd. Ved opphør av medlemskapet opphører Leksvik Vassverk`s leveranseplikt av vann til medlem. Skriftlig oppsigelse skal stiles til styret. Ved salg av eiendommen går gyldig medlemskap over på den nye eier av eiendommen. Den tidligere eier forblir ansvarlig for ethvert mellomværende mellom ham og Leksvik Vassverk SA inntil dette er oppgjort, eller den nye eieren har overtatt ansvaret og Leksvik Vassverk SA har akseptert overføringen. Styret for Leksvik Vassverk SA kan ekskludere medlem dersom foretaket er krenket ved vesentlig mislighold, eller når tungtveiende grunner ellers tilsier utestenging. Medlem som får varsel om utestenging kan kreve at vedtaket legges fram for årsmøtet. Krav om å få framlagt saken for årsmøtet må fremsettes innen 1 måned etter at medlem ble kjent med styrets vedtak.

§4 Andelsinnskudd / vannavgift
Styret for Leksvik Vassverk SA fastlegger størrelse på andelsinnskudd og vannavgift for alle medlemmer. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Hvis vannavgift ikke er betalt innen 2 uker etter påkrav, eller medlemmet på annen vesentlig måte har misligholdt sine forpliktelser i forhold til Leksvik Vassverk SA, har Leksvik Vassverk SA rett til å foreta avstenging. Avstengingen kan opprettholdes inntil forholdet er brakt i orden. Det gjøres ikke fradrag i årsavgiften for avstengingstiden.
Styret fastsetter gebyrsatser for ekstra kostnader i forbindelse med avstenging av vanntilførsel til medlem.
Satsene for andelsinnskudd fordeler seg etter følgende satser:
Satser andelsinnskudd, for eiendommer utenfor utbyggingsområder:
Bolig, enebolig og leilighetsbygg, første leilighet                                 kr 39 785,00
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet                                                  kr 12 200,00
Fritidsbolig og hytter                                                                             kr 39 785,00
Gårdsbruk med inntil 1 leilighet og driftsbygning i drift                         kr 51 985,00
Tillegg for flere driftsbygninger; pr driftsbygning                                   kr 12 200,00
Vannpost for beitedyr                                                                            kr 12 200,00
Satser andelsinnskudd, for eiendommer i utbyggingsområder hvor utbygger har bekostet permanente VA-anlegg.
Bolig, enebolig og leilighetsbygg, første leilighet                                  kr 20 265,00
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet                                                   kr 12 200,00
Fritidsbolig og hytter                                                                              kr 20 265,00

§5 Faste installasjoner

Leksvik Vassverk SA bekoster anlegg og vedlikehold av så vel hoved- og fordelingsledninger for forbruksvann fram til medlemmenes tomtegrense. For gårdsbruk fram til det området som avgrenser tunet. Sprinkleranlegg kan tilkobles ledningsnettet hvis styret tillater det.
Medlem som installerer sprinkleranlegg bekoster nødvendig oppdimensjonering av ledningsnett og andre faste installasjoner. Leksvik Vassverk SA skal godkjenne anlegget før det kan tas i bruk.
Vassverket har rett til å foreta reparasjoner og spyling av ledningsnettet og er ikke ansvarlig overfor medlemmene for økonomisk skade som måtte inntreffe som følge av at vannet blir borte.

§6 Andelseiers plikter
Medlem plikter å la både egne og andres vassledninger vederlagsfritt legges over sin eiendom. Grøfter skal vassverket lukke forsvarlig, og dyrket mark skal tilsås. Medlemmer plikter å overholde vedtektene og de medlemsmøte- og styrevedtak som gjelder til enhver tid. Vassverket har full råderett over ledningsnettet fram til og med stoppekran, og vassverkets ansatte skal uhindret ha adgang til å stenge vannet om dette blir nødvendig, og likeså adgang over eiendommen for eventuelle reparasjonsarbeider.

§7 Styret
Leksvik Vassverk har et styre på 5 medlemmer. Styrets medlemmer velges for 2 år.
Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet blant de fem valgte styremedlemmene. De velges for 1 år fra årsmøte til og med neste ordinære årsmøte. Styret skal ha 1 varamedlem som er på valg hvert år.
Styret skal føre møtebok over sine forhandlinger. Leksvik Vassverks medlemmer har ikke innsynsrett i styrets protokoll.

Styret skal lede Leksvik Vassverk SA, tilsette og avsette nødvendige tjenestemenn, fastsette lønn, vilkår og instruks for disse.
Styret skal påse at Leksvik Vassverk SA har en forsvarlig egenkapital, basert på risiko og omfang av virksomheten.
Dessuten gir styret:

  1. Leveringsbetingelser.
  2. Driftsreglement og forretningsregler.
  3. Sørge for at det føres regnskap.
  4. Arbeide for vassverkets trivsel og fremgang.

§8 Representasjon
Styret for Leksvik Vassverk SA representerer foretaket utad og tegner foretaksnavnet. Styret kan gi fullmakt til styremedlemmer eller daglig leder til å tegne foretaksnavnet. Daglig leder representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§9 Årsmøte
Årsmøtet er øverste myndighet i Leksvik Vassverk SA. Årsmøtet innkalles med oppslag og elektronisk når en har mulighet til det. Alle medlemmer har rett til å møte i årsmøtet. Medlemmer kan møte ved fullmektig. Fullmektig skal legge fram skriftig og datert fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. På årsmøtet har hver andelseier 1 stemme, også andelseiere med flere medlemskap.
Ekstraordinært årsmøte kalles sammen av styret når det finnes nødvendig, eller når minst 1/10 av medlemmene krever det for behandling av en bestemt sak. Sakslisten kunngjøres sammen med innkallingen.
Ved valg avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning.
Årsmøtet skal behandle og gjøre vedtak om:

A; 1. Årsregnskap
2. Årsberetning og revisjonsberetning.
3. Disponering av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
B; Fastsettelse av styrets og revisors honorar.
C; Valg av styre, styreleder og nestleder.
D; Valg av valgkomité.
E; Valg av revisor i henhold til revisorloven.
F; Andre saker som står på sakslisten for årsmøtet.
G; Innkomne forslag. Innkomne forslag må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet for gyldig å kunne behandles.

§10 Valgkomite
Årsmøtet velger hvert år en valgkomité på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer samt leder, som skal gi innstilling for neste årsmøte angående valg og godtgjørelse til styret. Valgperioden er 3 år.

§11 Vedtektsendringer
Forslag til forandring av vedtektene kan behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Til gyldig vedtak for forandring kreves 2/3 flertall.

§12 Oppløsning
Oppløsning av Leksvik Vassverk SA bestemmes av årsmøtet, med flertall som for vedtektsendringer.
Ved vedtak om oppløsning legges kap.10 i Lov om samvirkeforetak til grunn.

§13 Avviklingsstyre
Blir det vedtatt å oppløse Leksvik Vassverk SA, velges et avviklingsstyre på 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. Dette styret skal avvikle selskapets virksomhet. Etter at forpliktelsene er dekket, fordeles de gjenværende midler etter vedtak i årsmøtet.

§14 Tinglysning heftelser
Leksvik Vassverk SA har rett til å tinglyse som hefte på andelshavers eiendom forpliktelser tilknyttet ovenstående vedtekter.