Årsmøte 2021

Det vil bli avholdt årsmøte i Leksvik Vassverk SA torsdag 23 September kl. 19:00 på Harry’s Spiseri.

Sakliste:

Sak 1: Valg av møteleder
Sak 2Valg av sekretær
Sak 3: Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll.
Sak 4: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 5Godkjenne årsmelding og regnskap.
Sak 6Fastsette honorar til styret.  
Sak 7Valg:
Valg av 3 styremedlemmer for 2 år
Valg av varamedlem for 1 år
Valg av leder for 1 år
Valg av nestleder for 1 år
Valg av 1 medlem med personlig vara til valgkomiteen for 3 år
Valg av leder i valgkomiteen