Adminstrasjonsbygget på Bassengtomta i Leksvik

Leksvik Vassverk SA, er et samvirkeforetak som har til formål å skaffe vann av drikkevannskvalitet til lagets medlemmer så langt det er teknisk mulig og innenfor akseptable økonomiske rammer.

Leksvik Vassverk ble stiftet som følge av at Leksvik kommunestyre valgte i 1967 grendemenn som skulle registrere medlemmer til andelslag for vassverk i Leksvik og Vanvikan. Den 9. februar 1968 blir grendemennene enige med grunneierne ved Juvatnet om at det kan tas vatn fra Juvatnet. Etter at disse grendemenn hadde arbeidet en tid for å planlegge Blankbygda Vassverk AL, ble de av kommunestyret pålagt å sammenkalle til et møte for dannelse av andelslag. Dette møte ble holt på Forsamlingshuset den 21. februar 1968 hvor det møtte 90 interesserte. Den 8.mars godkjenner styret i vassverket avtalen som var forhandlet fram med grunneierne ved Juvatnet.

I dag produserer Leksvik Vassverk årlig nesten 450 000 kubikkmeter drikkevann til ca 2000 personer i Leksvik.

Leksvik Vassverk har pr. i dag 2 personer fast ansatt i 100 % stilling.

Dette er Driftsleder Harald Ramdal og Driftsoperatør Anders Kruksve.