Årsmøte onsdag 10 april 2024

Medlemmer i Leksvik Vassverk innkalles med dette til årsmøte

Onsdag 10 april 2024, kl 19:00 på Harry’s Spiseri.

Sakliste:

Sak 1: Valg av møteleder
Sak 2Valg av sekretær
Sak 3: Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll.
Sak 4: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 5Godkjenne årsmelding og regnskap.
Sak 6Fastsette honorar til styret.  
Sak 7Valg
Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
Valg av varamedlem for 1 år
Valg av leder for 1 år
Valg av nestleder for 1 år
Valg av 1 medlem med personlig vara til valgkomiteen for 3 år
Valg av leder i valgkomiteen

Sak 8:        Innkomne saker